Menu

Twitter feed Reindonk

Sluitende begroting voor Horst aan de Maas

Het huishoudboekje van de gemeente is op orde. Dat blijkt uit de begroting van de gemeente Horst aan de Maas.

De begroting voor 2015 laat een kleine plus zien en ook op lange termijn (2018) is de begroting in balans. De woonlasten gaan niet omhoog. Daarnaast ligt de gemeente op koers met de gebiedsgerichte aanpak voor zorg en ondersteuning en de aanpak voor werk en inkomen (nieuwe taken vanaf 1 januari). Verder staat 2015 in het teken van een herijking van het accommodatiebeleid.

Geen lastenverhoging
De totale lasten voor inwoners en ondernemers worden zoveel mogelijk beperkt, ondanks de noodzakelijke ombuigingen (oplopend tot ruim 18 miljoen euro in 2018). Horst aan de Maas stuurt op het totaal van de woonlasten: de onroerende zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Deze woonlasten blijven gemiddeld gezien gelijk. Het voorstel van het college is om alleen de onroerende zaakbelasting aan te passen met de inflatiecorrectie.
Sociaal domein

De gemeente ligt op koers met de nieuwe integrale, gebiedsgerichte aanpak voor zorg en ondersteuning (jeugdzorg en Wmo/Awbz) vanaf 1 januari 2015. Op het gebied van werk en inkomen wil de gemeente met de werkgeversdienstverlening (lokaal en regionaal) een zo maximaal mogelijk aantal baanopeningen creëren voor met name inwoners met een arbeidsbeperking (Participatiewet). De gemeente doet de nieuwe taken met de financiële middelen die het hiervoor van de rijksoverheid krijgt, aangevuld met de bestaande middelen vanaf 2014. Niet het aanbod staat centraal maar het huishouden (een gezin bijvoorbeeld). Samen met degene die hulp vraagt, bekijken we per geval wat de beste oplossing biedt.

Accommodatiebeleid
Verder werkt het college aan een nieuwe koers voor het accommodatiebeleid, noodzakelijk door de leegstand, onderbenutting en versnippering. Het college wil privatisering van beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties optimaal laten aansluiten bij de verantwoordelijkheid van de verenigingen. Bovendien onderzoekt het college de spreiding van faciliteiten over Horst aan de Maas. Kwaliteit van de voorzieningen staat daarbij voorop.

Financieel perspectief
Ondanks de sluitende meerjarenbegroting blijft het financiële perspectief aandacht vragen. De tussenliggende jaren (2016 en 2017) laten nog tekorten zien. Bovendien moet circa 4 miljoen euro van de al in de vorige bestuursperiode ingeboekte ombuigingen nog worden gerealiseerd. Dit vraagt om anders organiseren (met een meer faciliterende rol van de gemeente), slim investeren in duurzaamheid en een beroep doen op de eigen creativiteit van inwoners en ondernemers.

Vernieuwingsagenda
De visie en inzet voor de komende vier jaar is uitgewerkt in het collegeprogramma ‘Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg’. Dit programma is een vertaling van het coalitieakkoord (mei 2014). Het college hanteert een vernieuwingsagenda. Naast de nieuwe aanpak in het sociaal domein en van het accommodatiebeleid streeft het college naar nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening en participatie (met een stimulerende en ondersteunende rol van de gemeente). Verder geeft het college een gerichte impuls aan het faciliteren van de ontwikkelingen in de agribusiness en toerisme & recreatie (o.a. Hippisch Centrum en Maasgaard). Op het gebied van wonen gaat het college uit van het bouwen naar behoefte.

Op 28 oktober 2014 behandelt de gemeenteraad de begrotingstukken (incl. projectenrapportage) en het collegeprogramma.


© 2019 - Reindonk | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)